سرورهای OVH

E3-1


شروع از   5,950,000ریال
ماهانه
   Intel Xeon E3 1225v2 CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   16GB RAM

   2 x 2 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E3-2


شروع از   7,140,000ریال
ماهانه


or   Intel Xeon E3 1225v2 CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   32GB RAM

   3 x 120 GB SSD HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E3-3


شروع از   7,728,000ریال
ماهانه


or   Intel Xeon E3 1245v2 CPU

   4 c/ 8 t Cores /Threads

   32GB RAM

   3 x 120 GB SSD HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E5-1


شروع از   9,520,000ریال
ماهانه
   Intel Xeon E5 1620 CPU

   4 c/ 8 t Cores /Threads

   64GB RAM

   2 x 2 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E5-2


شروع از   12,138,000ریال
ماهانه
   Intel Xeon E5 1650 CPU

   6 c/ 12 t Cores /Threads

   64GB RAM

   2 x 3 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

Powered by WHMCompleteSolution