سرور مجازی ایران

VPS1


شروع از   761,600ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS1-SSD


شروع از   996,800ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS1-SSD-Virtualizor


شروع از   1,019,200ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS2


شروع از   1,086,400ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS2-SSD


شروع از   1,467,200ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS2-SSD-Virtualizor


شروع از   1,467,200ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS3


شروع از   1,422,400ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS3-SSD


شروع از   2,520,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS3-SSD-Virtualizor


شروع از   2,520,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS4


شروع از   2,419,200ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS4-SSD


شروع از   3,561,600ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS4-SSD-Virtualizor


شروع از   3,561,600ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS5


شروع از   3,091,200ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

VPS5-SSD


شروع از   4,659,200ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

VPS5-SSD-Virtualizor


شروع از   4,659,200ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

RVPS1


 
300,000ریال
ماهانه

1 Core
512 MB RAM
20GB HOST


RVPS2


 
400,000ریال
ماهانه

1 Core
1GB RAM
30GB HOST


RVPS3


 
650,000ریال
ماهانه

2 Core
2GB RAM
40GB HOST


RVPS4


 
950,000ریال
ماهانه

2 Core
3GB RAM
60GB HOST


Powered by WHMCompleteSolution