سرور مجازی ایران

VPS1


شروع از   578,000ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS1-SSD


شروع از   756,000ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS1-SSD-Virtualizor


شروع از   773,000ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS2


شروع از   824,000ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS2-SSD


شروع از   1,113,000ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS2-SSD-Virtualizor


شروع از   1,113,000ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS3


شروع از   1,079,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS3-SSD


شروع از   1,912,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS3-SSD-Virtualizor


شروع از   1,912,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS4


شروع از   1,836,000ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS4-SSD


شروع از   2,703,000ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS4-SSD-Virtualizor


شروع از   2,703,000ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS5


شروع از   2,346,000ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

VPS5-SSD


شروع از   3,536,000ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

VPS5-SSD-Virtualizor


شروع از   3,536,000ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

Powered by WHMCompleteSolution