ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
370,000ریال
1 سال
370,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.af
3,900,000ریال
1 سال
3,900,000ریال
1 سال
5,400,000ریال
1 سال
.am
1,475,000ریال
1 سال
1,475,000ریال
1 سال
N/A
.art
575,000ریال
1 سال
575,000ریال
1 سال
575,000ریال
1 سال
.blog
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
.net
460,000ریال
1 سال
460,000ریال
1 سال
460,000ریال
1 سال
.org
492,000ریال
1 سال
492,000ریال
1 سال
492,000ریال
1 سال
.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.info hot!
460,000ریال
1 سال
460,000ریال
1 سال
460,000ریال
1 سال
.biz hot!
494,000ریال
1 سال
494,000ریال
1 سال
494,000ریال
1 سال
.name
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.in sale!
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.asia
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.ws
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.link
380,000ریال
1 سال
380,000ریال
1 سال
380,000ریال
1 سال
.tv
1,692,000ریال
1 سال
1,692,000ریال
1 سال
1,692,000ریال
1 سال
.mobi
724,000ریال
1 سال
724,000ریال
1 سال
724,000ریال
1 سال
.tel
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
.eu
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.me hot!
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.cc
966,000ریال
1 سال
966,000ریال
1 سال
966,000ریال
1 سال
.bz
1,450,000ریال
1 سال
1,450,000ریال
1 سال
1,450,000ریال
1 سال
.co hot!
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.co.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.net.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.org.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.ac.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.gov.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.id.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.sch.ir
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
56,000ریال
1 سال
.co.uk
440,000ریال
1 سال
N/A
440,000ریال
1 سال
.me.uk
338,800ریال
1 سال
N/A
351,200ریال
1 سال
.org.uk
338,800ریال
1 سال
N/A
351,200ریال
1 سال
.org.nz
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
.net.nz
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
.co.nz
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
.de
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.be
627,200ریال
1 سال
385,200ریال
1 سال
627,200ریال
1 سال
.es
627,200ریال
1 سال
627,200ریال
1 سال
627,200ریال
1 سال
.ca
675,600ریال
1 سال
675,600ریال
1 سال
675,600ریال
1 سال
.com.co
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.net.co
779,600ریال
1 سال
779,600ریال
1 سال
779,600ریال
1 سال
.com.au
1,452,000ریال
2 سال
N/A
1,452,000ریال
2 سال
.net.au
1,452,000ریال
2 سال
N/A
1,452,000ریال
2 سال
.ru
1,742,400ریال
1 سال
N/A
1,742,400ریال
1 سال
.cn.com
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
2,116,800ریال
1 سال
.no.com
2,056,000ریال
1 سال
2,056,000ریال
1 سال
2,056,000ریال
1 سال
.pro
820,800ریال
1 سال
820,800ریال
1 سال
820,800ریال
1 سال
.ae
1,742,400ریال
1 سال
1,742,400ریال
1 سال
1,742,400ریال
1 سال
.at
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.center
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.company new!
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.digital
1,025,200ریال
1 سال
1,025,200ریال
1 سال
1,025,200ریال
1 سال
.academy
1,025,200ریال
1 سال
1,025,200ریال
1 سال
1,025,200ریال
1 سال
.gallery
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.it
876,000ریال
1 سال
876,000ریال
1 سال
876,000ریال
1 سال
.fund
1,654,400ریال
1 سال
1,654,400ریال
1 سال
1,654,400ریال
1 سال
.news
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
.tech
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
.pw
627,200ریال
1 سال
627,200ریال
1 سال
627,200ریال
1 سال
.space
347,600ریال
1 سال
347,600ریال
1 سال
347,600ریال
1 سال
.xyz hot!
480,000ریال
1 سال
480,000ریال
1 سال
480,000ریال
1 سال
.services
1,025,200ریال
1 سال
1,025,200ریال
1 سال
1,025,200ریال
1 سال
.holding
1,742,400ریال
1 سال
1,742,400ریال
1 سال
1,742,400ریال
1 سال
.download
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.club sale!
120,000ریال
1 سال
446,800ریال
1 سال
446,800ریال
1 سال
.cloud
420,400ریال
1 سال
420,400ریال
1 سال
420,400ریال
1 سال
.green
2,477,200ریال
1 سال
2,477,200ریال
1 سال
2,477,200ریال
1 سال
.uk
440,000ریال
1 سال
440,000ریال
1 سال
440,000ریال
1 سال
.shop sale!
400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
.site hot!
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.website sale!
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
.online hot!
1,560,000ریال
1 سال
1,560,000ریال
1 سال
1,560,000ریال
1 سال
.photography
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.wiki
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.life
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.store
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
.agency
825,000ریال
1 سال
825,000ریال
1 سال
825,000ریال
1 سال
.auction
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
.audio
5,950,000ریال
1 سال
5,950,000ریال
1 سال
5,950,000ریال
1 سال
.camp
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
2,200,000ریال
1 سال
.click
445,000ریال
1 سال
445,000ریال
1 سال
445,000ریال
1 سال
.clinic
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
.email
825,000ریال
1 سال
825,000ریال
1 سال
825,000ریال
1 سال
.international
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.school
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
.zone
1,147,500ریال
1 سال
1,147,500ریال
1 سال
1,147,500ریال
1 سال
.cheap
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
.city
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
800,000ریال
1 سال
.live
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
960,000ریال
1 سال
.glass
1,200,000ریال
1 سال
1,100,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.ac
1,747,500ریال
1 سال
1,747,500ریال
1 سال
1,747,500ریال
1 سال
.bid
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
1,275,000ریال
1 سال
.group
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
840,000ریال
1 سال
.fr
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
510,000ریال
1 سال
.top sale!
160,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال
560,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution